Wyzwoleni i wyzwoliciele

My Polacy doskonale wiemy jak propaganda zła potrafi fałszować i zakłamywać rzeczywistość. Jednym z takich słów, które oznaczało dokładnie zaprzeczenie tego, co oznacza jest właśnie słowo „wyzwolenie”. Spoglądając z historycznego punktu widzenia, czy to co dokonało się po wkroczeniu Armii Czerwonej do okupowanej przez Niemców Polski było naprawdę wyzwoleniem? Totalitaryzm przyniesiony na sowieckich bagnetach do dzisiaj boleśnie daje nam się we znaki. Wciąż zakorzeniony w umysłach wielu ludzi, którzy historii uczą się beneficjentów minionego już ponoć systemu, tęskniących za totalitaryzmem, marzących o zniewoleniu całej reszty ludzkości, która śmie przeciwstawiać się zapędom lewackich ideologii zatruwa serca i sposoby myślenia wielu młodych ludzi.

Jeśli spojrzymy na niepokoje społeczne w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy innych krajach, gdzie lewackie partyzantki określają się mianem wyzwolicieli, armii wyzwoleńczych, ruchów na rzecz wyzwolenia itp. Widzimy, jak zafałszowane zostało to właśnie słowo.

Wczoraj minął rok od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, który miał odwagę stanąć po stronie prawa do życia. Edukacyjna i społeczna praca wielu organizacji pro life zaowocowała kolejnym krokiem w kierunku poszanowania prawa do życia i świętości życia. Tym co przeraża, jest niestety rosnąca liczba młodych ludzi, którzy pozwalają na dokonywanie swoistego gwałtu na ich umyśle. Ten gwałt dokonuje się na naszych oczach między innymi przez pomieszanie pojęć, tak zwane przewartościowanie wartości, manipulacje, jakże charakterystyczne dla totalitarnych reżimów. Oto najbardziej zbrodniczy proceder XXI wieku, jakim jest aborcja jest kreowany na prawo człowieka a niekiedy nawet na obronę ludzkiego życia. Demoralizacja współczesnego społeczeństwa, oderwanie wolności od moralności i odpowiedzialności to metody współczesnych pseudo wyzwolicieli, którzy propagując antyludzkie ideologie marzą o powrocie do władzy.

Nie tylko jako ludzie wierzący, ale zwyczajnie jako ludzie mamy nie tylko prawo ale i obowiązek zapytać: o jakim wyzwoleniu i jakiej wolności mówią ci, którzy zwracają się przeciwko najbardziej bezbronnym? Ci, którzy w imię wolności propagowania demoralizacji uderzają w rodzinę, Kościół, jakiekolwiek odniesienie do wartości wyższych i duchowości człowieka?

Dzisiejsza liturgia słowa mówi nam o wolności w Chrystusie. Ta właśnie wolność, która wydobywa z człowieka to co duchowe, niezniszczalne, wieczne ukierunkowuje nas na wolność, która zdolna jest przeciwstawić się największym totalitaryzmem świata. Wolność w Chrystusie oznacza bowiem gotowość do ofiar, poszanowanie prawdy, szeroko rozumiany solidaryzm społeczny, ale nade wszystkim miłość. Taka wolność dąży do umocnienia ludzkiego ducha aby zdolny był przeciwstawiać się i pokonywać pokusy ludzkiego ciała. Dusza ludzka wsparta łaską sakramentalną staje się w dzisiejszym świecie ostatnim, niezdobytym bastionem wobec ekspansji i inwazji lewackiej bezmyślności i barbarzyństwa. Dożyliśmy czasów gdzie nade wszystko potrzebna jest wiara, aby nie zwątpić, że prawdziwe zwycięstwo jest jeszcze możliwe. Czasów, w których tylko Chrystus i jego Ewangelia daje jeszcze nadzieję na jakąkolwiek przyszłość. Zamęt istniejący na świecie i w samym Kościele rodzi przyzwolenie dla antyludzkiego bełkotu, nazywającego totalitarną niewolę ciała wyzwoleniem.

Zwrócić się ku temu co duchowe, całą nadzieję złożyć w Chrystusie, nie podejmować dialogu z zadającymi gwałt wierze i rozumowi ideologiami  – wydaje się nam być drogą, na której wciąż możemy obronić się przed samozwańczymi wyzwolicielami.

 

Wesprzyj nas w obronie prawdziwych wartości przed pseudowyzwolicielami: https://zrzutka.pl/58pjyy

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 8, 1-11
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju: ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 24
Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)

Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga.

WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA)

Ez 33, 11

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 13,1-9
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».